ĐIỀU LỆ HỘI NHÀ BÁO TỰ DO VIỆT NAM

Kính gửi các bạn trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do.
Vừa qua có một việc đáng tiếc đã xảy ra trên Blog CLB Nhà báo Tự do. Vì lý do kỹ thuật, một thành viên trong BBT đã làm mất Bản Dự thảo Điều lệ Hội Nhà báo Tự do cùng các ý kiến đóng góp quý báu của các bạn.

BBT chúng tôi xin chuyển đến các bạn bản lưu trữ của Bản Dự thảo Điều lệ Hội Nhà báo Tự do cùng tất cả các ý kiến đóng góp đã được sao lưu. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp ý kiến để chúng tôi sửa lại hoàn chỉnh một Bản Điều lệ Hội Nhà báo Tự do với nội dung mới phù hợp với nguyện vọng của các bạn.
Xin chân thành xin lỗi và rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu từ các bạn.
T/M BBT CLB Nhà báo Tự do

ĐIỀU LỆ HỘI NHÀ BÁO TỰ DO VIỆT NAM
( Dự thảo)


Chương I
TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH


Điều 1:
Hội Nhà báo Tự do Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người viết báo tự do Việt Nam không làm công, ăn lương từ một cơ quan báo chí nào. Hội hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều lệ Hội.

Điều 2:
Hội Nhà báo Tự do VN có nhiệm vụ:
- Góp phần bồi dưỡng nâng cao tay nghề báo chí cho các hội viên nhất là về nghiệp vụ, kỹ năng viết báo.
- Tham gia xây dựng các chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin báo chí, vế quyền con người, thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Công ước Quốc tế.
- Liên hệ với các cơ quan báo chí, các tổ chức xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Bảo vệ và giúp đỡ người viết gặp khó khăn, trở ngại khi hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.
- Hướng dẫn hội viên thực hiện quy ước, đạo đức nghề nghiệp báo chí.

Chương II
HỘI VIÊN

Điều 3:
Hội viên là những người tán thành tôn chỉ mục đích và Điều lệ của Hội, tự nguyện xin vào Hội và có đủ các điều kiện sau:
- Có bản lĩnh vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, ủng hộ sự nghiệp đổi mới của đất nước, có điều kiện hoạt động báo chí, có khả năng đóng góp vào sự phát triển của Hội.
- Có tác phẩm báo chí, có uy tín nghề nghiệp được công chúng và đồng nghiệp công nhận.
- Người muốn tham gia Hội phải có đơn xin vào Hội, kèm lý lịch tự khai và 2 tác phẩm báo chí được phổ biến đến công chúng.

Điều 4:
Nhiệm vụ của Hội viên:
- Tôn trọng và thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội, tham gia tích cực các hoạt động của Hội và đóng hội phí.
- Không ngừng rèn luyện để nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp
- Thực hiện đầy đủ quy ước về đạo đức nghề nghiệp báo chí.

Điều 5:
Quyền của Hội viên:
- Được thông tin, thảo luận và tham gia các hoạt động của Hội.
- Được ứng cử, đề cử và bầu người vào BCH Hội.
- Được tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo, được hưởng các phúc lợi tinh thần, vật chất do hoạt động của Hội đem lại.
- Được Hội bảo vệ và giúp đỡ lúc gặp trở ngại khi làm nhiệm vụ báo chí hoặc lúc khó khăn, hoạn nạn và khi tuổi già sức yếu.

Điều 6:
- Hội viên không hoạt động, không sinh hoạt Hội trong thời gian qúa 6 tháng mà không có lý do chính đáng thì BCH Hội xem xét xóa tên khỏi Hội.
- Đối với hội viên cao tuổi hoặc sức yếu được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia sinh hoạt Hội.

Chương III
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 7:
Hội Nhà báo Tự do Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, bác ái và thực hiện chế độ lãnh đạo toàn thể, mọi thành viên đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau, trong đó hạt nhân là Chủ tịch Hội và BCH Hội.

Điều 8:
Ban Chấp hành Hội gồm có:
- 01 Chủ tịch Hội, phụ trách chung
- 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
- 01 Phó Chủ tịch ngoại vụ
- 01 Phó Chủ tịch nội vụ
- Các ủy viên BCH

Điều 9:
Nhiệm vụ của BCH
- Soạn thảo và phổ biến các Nghị quyết, các báo cáo của Hội.
- Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ và phong trào cho hội viên.
- Tổ chức tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động của Hội.

Điều 10:
Nhiệm kỳ của BCH Hội là 3 năm. Sau mỗi nhiệm kỳ, BCH có trách nhiệm tổ chức Đại hội toàn thể hội viên bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội và các ủy viên BCH Hội.

Chương IV

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 11:
Tài chính của Hội gồm có:
- Hội phí do hội viên đóng góp.
- Các nguồn thu tài chính, hiện vật do các hoạt động của Hội mang lại; các nguồn tài trợ, ủng hộ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Chương IV
KHEN THƯỞNG- KỶ LUẬT

Điều 12:
Tổ chức Hội, BCH Hội và các hội viên có thành tích trong hoạt động báo chí và công tác hội được lãnh đạo Hội khen thưởng.

Điều 13:
Tổ chức Hội, BCH Hội và các hội viên vi phạm điều lệ, vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo gây tổn hại danh dự, uy tín của Hội, thì tùy theo mức độ sai phạm mà thi hành các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Hội.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14:
Điều lệ Hội Nhà báo tự do Việt Nam có hiệu lực thi hành khi có 2/3 số hội viên biểu quyết thông qua. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được 2/3 tổng số hội viên tán thành trong một cuộc họp toàn thể.

Hà Nội ngày 12-06-2006

COMMENTS (15 Comments)

CÔNG LÝ & SỰ THẬT:

Đề nghị bổ sung:
- Quyền và nghĩa vụ của BCH: (được quyết định những vấn đề gì mà không cần thông qua tổ chức Đại hội, nghĩa vụ bao gồm cả nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nếu có lỗi, v.v...)
- Nghị quyết của Đại hội: Chỉ cần quá 1/2 tán thành là thông qua.
Nếu 2/3 thì có nghĩa là đa số phải phục tùng ý kiến thiểu số.
Ví dụ: 100 hội viên thì 2/3 là 67 người, nhưng 66 người tán thành, 33 người không tán thành thì có nghĩa là 66 người phải phục tùng ý kiến không tán thành của 33 người.
- Bổ sung hình thức kỷ luật cách chức.
- Không tán thành Hội viên nào "xin nghiêm khắc rút kinh nghiệm".

Mr. Thiên Sầu:

Tôi ủng hộ quyền được nói

Áng Mây Bay:

@ Áng Mây Bay có 2 ý kiến đóng góp xin copy lại dưới đây:
Ý kiến1.
Điều 3:
Hội viên là những người tán thành tôn chỉ mục đích và Điều lệ của Hội, tự nguyện xin vào Hội và có đủ các điều kiện sau:
- Có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, ủng hộ sự nghiệp đổi mới của đất nước, có điều kiện hoạt động báo chí, có khả năng đóng góp vào sự phát triển của Hội.
- Có tác phẩm báo chí, có uy tín nghề nghiệp được công chúng và đồng nghiệp công nhận.
- Người muốn tham gia Hội phải có đơn xin vào Hội, kèm lý lịch trích ngang và 2 tác phẩm báo chí được phổ biến đến công chúng.
Theo em nên bỏ phần này
"- Có bản lĩnh vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, ủng hộ sự nghiệp đổi mới của đất nước, có điều kiện hoạt động báo chí, có khả năng đóng góp vào sự phát triển của Hội.
- Có tác phẩm báo chí, có uy tín nghề nghiệp được công chúng và đồng nghiệp công nhận."

ý kiến2.
Có bản lĩnh;
1,Như thế nào mới chứng minh đựợc " có bản lĩnh"?
2, " Trong sáng"
làm sao mà trong sáng được khi mà tất cả Báo giới tại VN đều phục vụ mục đích tuyên truyền cho đảng.

3,"ủng hộ sự nghiệp đổi mới của đất nước,"

Làm sao mà biết được người ta " ủng hộ hay không ủng hộ"?Hoặc người ta có ủng hộ thì cũng tức là người ta ủng hộ chính sách tuyên truyền của ĐCS.Như vậy là đã trái với nguyên tắc , ý nghĩa của một hiệp hội NHÀ BÁO TỰ DO!

4,"có điều kiện hoạt động báo chí, có khả năng đóng góp vào sự phát triển của Hội"

Như vậy mặc nhiên hội này đã tự chứng minh rằng; Chúng tao là " HỘI NHÀ GIÀU"! đồng nghĩa với việc kỳ thị và không tạo đk cho những tài năng trẻ có cơ hội.Cũng đồng nghĩa là độc tài!

5,"- Có tác phẩm báo chí, có uy tín nghề nghiệp được công chúng và đồng nghiệp công nhận."

Những người chưa có... nhưng họ có tài... hoặc VK nước ngoài cũng muốn gia nhập hội thì sao?

Xuân Lập - nhà báo tự do:

Bổ sung Điều 5:
- Được Hội cấp thẻ hành nghề

Uyên Vũ:

Cùng chung sức cho CLB Nhà báo Tự do sớm trở thành Hội Nhà báo Tự do Việt Nam.
Tôi ủng hộ cả 2 tay cho CLB.

Yến Khuê:

Tôi cũng xin ủng hộ CLB Nhà Báo Tự Do hết mình, tuy không đủ tiêu chuẩn làm hội viên nhưng sẽ là một ủng hộ viên tích cực.

@Ý kiến của Free VN:

Em hoan nghênh ý kiến thành lập hội nhà báo tự do. Em xin có vài ý kiến đóng góp:
1. Những nhà báo tự do người Việt ở nước ngoài có được tham gia hay không?
2. Những người viết báo nghiệp dư, không chuyên nghiệp, viết báo như một nghề tay trái có được xem là nhà báo tự do?
3. Chỉ cần làm một tờ đơn xin gia nhập hội là đủ rồi. Cho nó nhẹ nhàng, đơn giản. Đơn xin gia nhập hội cần có những thông tin cụ thể như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, trình độ văn hóa, các tác phẩm hay các báo chí, cơ quan truyền thông đã cộng tác trong quá khứ.
(copy từ blog Xuân Lập)

Reverse Dark:

Mặt dù tự xét thấy mình không đủ tiêu chuẩn vào hội. Nhưng tôi xin ủng hộ và hoan nghênh việc thành lập hội nhà báo tự do.Mong rằng ngày thành lập hội sẽ còn không xa.

Tào Tháo:

Điều 1, chương 1: Nên nêu là hoạt động theo Hiến Pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Nếu ghi là hoạt động theo pháp luật thì hội nhà báo này chẳng thể có tự do được mà phải đăng ký với Đảng cộng sản, phải "đi lề phải", mất hết tính tự do của một hội tự do !

Người Trẻ:

Vẫn còn tự do đấy chứ! NT nghe có người hứa thế này này: "Chúng tôi sẽ mở rộng lề phải hơn nữa để báo chí tự do hơn nữa"!

CLB Nhà báo Tự do:

Tiếng nói tự do phải được cất lên từ chính tim mình- Người trẻ đồng ý như vậy không?

Anhbasg:

1/ Điều 2 : bỏ "theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Công ước Quốc tế" vì điều 1 đã nói đến - hơn nữa theo PL là chuyện đương nhiên !
2/ Điều 3: Giống Áng Mây - thu hẹp điều kiện tức là mở rộng đối tượng..
Đề nghị sửa chữ "làm đơn xin" thành chữ "đơn đăng ký" vì nó khác nhau về bản chất, miễn ai cảm thấy mình có đủ ĐK và ưa thích + tán thành điều lệ là đăng ký, thêm vào ý sau: "nếu Hội không chấp nhận thì phải trả lời bằng văn bản và giải thích lý do trong thời hạn không quá 3 ngày." (có nghĩa nếu quá 3 ngày đã nhận đơn đăng ký không có ý kiến gì thì coi như BCH đã chấp thuận).
3/ thêm vào Điều 11:
"- Chi gồm có: cho Chủ tịch Hội (lương trách nhiệm) và các chi phí tổ chức hội nghị.
- Chủ Tịch hội có trách nhiệm công khai tài chính hàng tháng."
4/ Thêm 1 điều về cách thức thông qua nghị quyết của Hội và BCH Hội - giốg với ý kiến của CLST.

Anhbasg:

*1 ý nữa : rất cần cái LOGO, hình cái máy ảnh trên đây cũng là 1 gợi ý !

Coco_zumi:

Nhà báo tự do là nghĩ gì viết đấy, thấy gì viết đấy, ko cần phải dấu dấu diếm diếm hay là nịnh ghèn bất kì 1 ai phải ko các bác! Thích thật đó! Cháu muốn trở thành nhà báo tự do lắm! nhưng cháu viết văn thì ko hay, củng chẳng có 1 tác phẩm nào cả! híc..híc.. :(

9 nhận xét:

 1. CÔNG LÝ và SỰ THẬTlúc 21:44 23 tháng 9, 2007

  LỜI GIẢI THÍCH ĐÂU?
  TÔI YÊU CẦU AI ĐÃ LẤY CÁI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ NÀY XUỐNG ĐẾN HÔM NAY MỚI ĐƯA LÊN PHẢI CÓ LỜI GIẢI THÍCH THỎA ĐÁNG VÀ XIN LỖI MỌI NGƯỜI.
  NẾU QUÝ VỊ CHO RẰNG VIỆC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP HỘI NHÀ BÁO TỰ DO LÀ TRÒ TRẺ CON, CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG TỰ DO TÙY TIỆN THEO CẢM TÍNH, BẤT CẦN Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC THÌ TÔI CŨNG KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA.

  Trả lờiXóa
 2. CÔNG LÝ và SỰ THẬTlúc 02:13 24 tháng 9, 2007

  - Tôi đã 2 lần comment vào phần Quick comment YÊU CẦU CÓ LỜI GIẢI THÍCH RÕ RÀNG, MINH BẠCH vào buổi sáng. Đến cuối giờ làm việc buổi chiều mới thấy post trở lại Dự thảo điều lệ, vẫn KHÔNG CÓ LỜI GIẢI THÍCH, XIN LỖI. Lần thứ 3 tôi comment thẳng vào phía dưới Entry Dự thảo Điều lệ thì mới nhận được một lời giải thích thiếu tính thuyết phục.
  - Tôi không thích bị người ta đem ra làm trò đùa và cho rằng ai cũng ngu ngốc. Trình độ Tin học A Bờ Cờ như tôi cũng đủ để hiểu rằng một entry khi đã post lên không bao giờ tự động biến mất. Nếu lỡ tay bấm nhầm link Delete thì My Blog lập tức hỏi lại: “YES, DELETE ENTRY”, nếu xác nhận lại một lần nữa thì entry mới bị xóa. Ngược lại, không muốn tiếp tục xóa chỉ cấn bấm nút Cencel là mọi việc trở lại bình thường.
  Cho nên, nói rằng “Vì lý do kỹ thuật” thì cái LÝ DO NÀY KHÔNG THUYẾT PHỤC.
  - “T/M BBT CLB Nhà báo Tự do”? Cá nhân “thay mặt” này là ai? Khi một tờ báo đưa tin, viết bài sai, người viết phải nhân danh mình đứng ra nhận lỗi với độc giả. BBT tờ báo dù không trực tiếp viết, nhưng đã thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm duyệt, cũng phải đồng nhận lỗi. Đó chính là cái văn hóa làm báo từ trước đến nay.
  - Tôi hy vọng vào sự thành thật, tin tưởng cùng hợp tác, mong muốn những “nhà báo tự do” có những phẩm chất vượt trội hơn “nhà báo Nhà nước” thì mới xứng đáng là “CLB Nhà báo TỰ DO”, NHỮNG GÌ TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH MÀ BÁO CHÍ NHÀ NƯỚC KHÔNG DÁM LÀM, NHÀ BÁO TỰ DO DÁM LÀM, TỨC ĐÒI HỎI NHÀ BÁO TỰ DO NGOÀI CHỮ “TRÍ” PHẢI CÓ THÊM CHỮ “DŨNG”. Có phong cách báo chí hiện đại như các nhà báo khác trên thế giới. Tiếc thay, ngay từ đầu, những gì đã biểu hiện lại thua xa phong cách của báo chí Nhà nước thì có cần thiết phải lập CLB Nhà Báo Tự Do hay là chỉ góp thêm 1 (lượng) vào 600 tờ báo đã có rồi mà không có sự chuyển biến gì về chất?

  Trả lờiXóa
 3. CLB Nhà Báo Tự Dolúc 18:05 24 tháng 9, 2007

  @CL&ST: Trong giai đoạn CLB còn đang phôi thai, rất tiếc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. BBT xin tiếp thu ý kiến của bạn và hoàn toàn không dám đem bạn ra làm trò đùa.
  BBT quả thực đã thiếu sót, xin chân thành nhận lỗi cùng bạn. Mong bạn lượng thứ.
  TM/BBT : Uyên Vũ

  Trả lờiXóa
 4. CLB Nhà Báo Tự Dolúc 18:15 24 tháng 9, 2007

  @Tiệm...: Cám ơn bạn đã ủng hộ. Mục đích của bạn cũng là mục đích của chúng tôi. Bản Điều lệ dự thảo được post lên chính là để đón nhận những ý kiến quý báu của các bạn và chúng tôi sẵn lòng viết lại toàn bộ dựa theo ý kiến của đa số. Những entry & comments của bạn cũng mang đầy tính báo chí đấy thôi. Hy vọng với bản điều lệ hoàn chỉnh bạn sẽ là thành viên rất tích cực.
  Trân trọng.

  Trả lờiXóa
 5. ═╬£ąÇø$†ξ╬═Phu nhân bang chủlúc 19:32 24 tháng 9, 2007

  !!??

  Trả lờiXóa
 6. Tiệm quyết lòng lập blog để tranh đấu cho TỰ DO NGÔN LUẬN - DÂN CHỦ CHÍNH TRỊ.Tức không phải muốn nói quái gì cứ nói,vu khống chính khách nào cứ làm. Nói: để có một nền Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp rõ ràng. Ứng dụng luật minh bạch để ổn định và tiến bộ xã hội, trừng trị đúng tội bọn tham ô, phản dân hại nước. Nên Tiệm ủng hộ, sẵn sàng tiếp sức với CLB nhà báo Tự Do ( Xin xem lại chữ nhà báo tự do, hình như nghĩa còn mơ hồ). Riêng Tiệm hồi nào giờ đâu có tác phẩm báo chí gì đâu, và còn tánh hay thích tự do phiêu bồng, không muốn ai ép vào một thứ nề nếp nào, nên thấy mình không được tiêu chuẩn nào để gia nhập. Nhưng chân thành chúc các bạn tập hợp thành công, ăn ngay nói thật, đừng như đám Vịt "Báo Lố" của Tiệm lùa vô ChợLớn rút lưỡi hết rồi.

  Trả lờiXóa
 7. CÔNG LÝ và SỰ THẬTlúc 03:58 25 tháng 9, 2007

  Thế này thì "Tự Do" đếch gì. Tự Trói thì có.

  Trả lờiXóa
 8. CÔNG LÝ và SỰ THẬTlúc 04:57 25 tháng 9, 2007

  Né tránh, không dám nhìn thẳng vào sự thật, chạy trốn, nấp sau lưng người khác.... không phải là tư cách của một nhà báo tự do mà là tính cách một bồi bút nô lệ.

  Trả lờiXóa
 9. làm gì mà chị Công sự làm ồn thế, em k nghĩ là do vấn đề sợ bị kiểm duyệt hay k đủ dũng cảm đâu. gì chứ cái điều lệ này có ăn thua gì đâu. bác Uyên Vũ thì em biết mấy cái entry của bác ấy viết có kiêng dè ai đâu. có thể có sai sót gì đó. Chúc cả nhà thư giãn, đừng gây căng thẳng k cần thiết.

  Trả lờiXóa