Hội thảo về Nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ
Hội thảo về Nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ

Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-04-02

Chiều ngày 1 tháng Tư, một buổi hội thảo khá đặc biệt liên quan đến tình trạng nhân quyền Việt Nam đã được tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Bui tho lun xoay quanh các vn đ ca Vit Nam cũng như th thc xem xét tình trng nhân quyn mi, s đưc áp dng ti Liên Hip Quc trong tương lai, mà gn nht là bui điu trn ti Geneva vào ngày 8 tháng Năm, 2009 ti đây.

Có mt ti bui Hi Tho, biên tp viên Thin Giao tưng trình chi tiết.

Xem xét đnh kỳ toàn cu

Tham gia Hi Tho gm có, các dân biu liên bang Hoa Kỳ, như Zoe Lofgren, Chris Smith, Joseph Cao, Ch Tch U Hi T Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, bà Felice Gaer, đi din các t chc cng đng Vit Nam, các t chc phi chính ph (NGO) quc tế, như Human Rights Watch, Phóng Viên Không Biên Gii.

Đi din ngoi giao ca các toà đi s Hà Lan, Áo, Mexico, Bulgary, Rumany, Estonia cũng tham gia bui Hi Tho.

Ch Tch U Hi T Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, bà Felice Gaer cho biết, th thc “Xem Xét Đnh Kỳ Toàn Cu” v các vn đ nhân quyn s đưc áp dng vào bui điu trn ngày 8 tháng Năm ti Geneva. Trong đó, 192 quc gia s đưc quan sát đnh kỳ bi toàn b các thành viên ca Liên Hip Quc.

Điu này có nghĩa, mt quc gia, cho dù có là thành viên U Ban Nhân Quyn Liên Hip Quc hay không, đu có quyn tham gia vào tiến trình “Xem Xét Đnh Kỳ Toàn Cu,” và đt câu hi v vn đ nhân quyn ca bt c mt quc gia nào khác.

Nói vi đài Á Châu T Do, bà Gaer nhn đnh, rng phương pháp “Xem Xét Đnh Kỳ Toàn Cu” snh hưng tích cc đi vi vn đ nhân quyn:

“Th tc “Xem Xét Đnh Kỳ Toàn Cu” ch mi bt đu, cn phi đưc cng c hơn na. Phương cách này có th mang li hiu qu cao. Tuy nhiên, hiu qu ch có th đến nếu thêm nhiu thông tin đưc cung cp và các chính ph phi thc tâm gii quyết nhng vn đ còn tn đng.

Tôi chưa thy nhng tiếp cn nghiêm túc t phía chính ph Vit Nam đi vi vn đ nhân quyn trong my năm qua. H chưa làm nhng gì mà h cn phi làm. Tôi nghĩ rng, phương cách “Xem Xét Đnh Kỳ Toàn Cu” snh hưng tích cc.”

Tham gia Hi Tho, bác sĩ Th Bình, đi din T Chc Quc Tế Ym Tr Cao Trào Nhân Bn, cùng nhiu t chc phi chính ph khác, đã gi mt bn câu hi nhiu đ tài s đưc đưa ra ti Geneva sp ti đây:

“Các Hi Đoàn ngi li làm vic có Hi Đoàn Vit Nam cũng như quc tế. Qua làm vic, chúng tôi đưa ra mt bn câu hi 14 trang, gm đ mi ch đ liên quan đến nhân quyn ti Vit Nam.

Chúng tôi hy vng các câu hi này s đưc dân biu Hoa Kỳ cùng đi din Hoa Kỳ s có mt ti bui tưng trình ti Geneva trao li cho đi din các quc gia khác đ đt vn đ vi Vit Nam.”

Nhân quyn ti Vit Nam

Trong khi đ cp đến tình trng t do tôn giáo ti Vit Nam, dân biu liên bang Hoa Kỳ, Chris Smith cũng đã nói đến vn đ kim soát thông tin ti Vit Nam.

Ông nói, rng ông “hy vng các công ty Internet hiu đưc mt điu, là mt chính quyn mà mun duy trì mãi quyn lc thì h s duy trì 2 điu: lc lưng cnh sát tht mnh và khng chế h thng tuyên truyn, trong đó có Internet.”

Trong khi đó, n dân biu Zoe Lofgren thì cho rng bui Hi Tho gm nhiu gii là mt tin l, và rng tình hình nhân quyn ti Vit Nam không nên b xem nh.

“T do tôn giáo ti Vit Nam vn còn nhiu tn đng; chng hn linh mc Nguyn Văn Lý vn còn tù, tình trng đi x vi Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht, vi Cao Đài, vi Hoà Ho, và nhiu cng đng tôn giáo khác, vn còn rt nhiu vn đ.”

Ch Tch U Hi T Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, Felice Gaer, cũng nhn mnh, rng U Hi đã nghiên cu tình hình t do tôn giáo Vit Nam trong nhiu năm lin.

Quan đim ca U Hi là, hin vn còn nhiu vn đ trm trng còn tn đng đi vi t do tôn giáo ti Vit Nam; chính ph vn kim soát nng n, vn còn b tù hoc qun thúc ti gia nhiu tín đ ca các tôn giáo khác nhau.

Vic nhà cm quyn tiếp tc cm tù các lut sư Nguyn Văn Đài và Lê Th Công Nhân mt cách vô căn c chính là hành đng làm nhc bt c ai tin tưng vào nhân quyn và t do tôn giáo:

“Cách hành x ca Vit Nam đi vi Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht, vi đo Cao Đài và nhiu tôn giáo khác qua các hình thc cm đoán, xách nhiu, vân vân, là không th b xem nh, và cn phi đưc chnh sa.”

Đi vi chương trình “Xem Xét Đnh Kỳ Toàn Cu,” bà ch tch U Hi T Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, Felice Gaer nói rng, điu quan trng ca th thc mi nm ch:

Tt c các cơ quan phi chính ph (NGO) đu có th đ trình tài liu cho Liên Hip Quc v vn đ nhân quyn ca đt nưc mình.

Chng hn, mt NGO ti New York, hay mt NGO ti thành ph H Chí Minh, nếu mun, đu đưc quyn làm chuyn này. Các tài liu đưc đ trình s đưc đưa lên Internet đ tt c các quc gia thành viên có th đc.

Điu này hết sc quan trng, vì tt c mi NGO đu có quyn đưa thông tin, và tt c mi thông tin đu đưc ph biến. Điu này giúp phá v s “câm lng” so vi các thế thc trưc đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét