Bùi Trúc Linh bị sách nhiễu vì khiếu kiện ?

Có phải là sách nhiễu đàn áp người khiếu kiện hay không?


Nguồn: Blog Bùi Trúc Linh


Tối nay tôi vừa nhận được giấy triệu tập của CAQ9 lúc 19 giờ. Nội dung yêu cấu đến đội điều tra tổng hợp của CAQ9 để: Hỏi rõ việc tụ tập đông người gây rối ngày 22.11.2007.

Trong buổi làm việc ngày 20.03.2008 tôi đã nói rõ là tôi không liên can đến vụ việc trên. Ngày 22.11.2007 là ngày tiếp dân của lãnh đạo UBND quận 9. Vì UBND quận 9 còn nợ quá hạn việc giải quyết đơn khiếu nại của tôi nên tôi đến gặp lãnh đạo để yêu cầu giải quyết cho tôi. Tôi Từ Sài Gòn về đến UBND quận 9 lúc 10 giờ thì thấy cổng UBND quận 9 đóng kín và khoá lại bằng một ổ khoá to. Tôi có hỏi nhiều cán bộ đứng trước cửa UBND quận 9 tại sao lãnh đạo không tiếp dân thì không ai trả lời. Mọi sự lộn xộn tôi không liên can. Đến khoảng 10 giờ 30 phút thì tôi về.

Tôi cũng là một người dân mất đất bởi dự án khu CNC. Nhà cửa của tôi bị công ty đầu tư phát triển CNC đổ đất bao vây gây ngập lụt và hư hỏng trước khi UBND quận 9 ra lệnh cưỡng chế.

Một số hình ảnh:
vay 1 Vì gia đình tôi không chấp nhận giá bồi thường rẻ mạt nên khiếu kiện chính quyền, công ty quốc doanh ĐT và PT CNC đã san lấp bao vây quanh nhà tôi như thế này.

lut 1 Khuông viên nhà tôi lọt trong lòng chảo bị bao vây nên mỗi khi mưa là ngập

ngap 1 Có khi mưa ngập nước đến cửa sổ

boi 1 Một cảnh đứa cháu 2 tuổi của tôi ra ngoài bằng chậu khi nước rút

nha dap 1 Ngày 5.4.07 tôi nhận được lệnh cưỡng chế đành phải tự dời đi, họ cho người đập phá ngay trong ngày hôm đó. Nhìn cảnh này các bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói tôi là kẻ từng sống trong đáy hố hoang tàn.

nha nat 1 Hôm sau, ngày 6.6.2007, họ yêu cầu tôi ký giấy giao mặt bằng. Tôi không ký, họ cho đội cưỡng chế đến đọc lệnh cưỡng chế cho hai cây dừa cổ thụ này nghe rồi tiến hành san lấp mặt bằng trên đất của tôi.

vien 1 Tôi (xách samsonai) chụp hình chung chị Viên tại toà án Tp HCMthong 1
Kỷ niệm với anh Thông (áo trắng quần xanh) tại Toà án Tp HCM

di muoi 1 Kỷ niệm với dì Muối , một người dân khiếu kiện do tôi đại diện, tại Toà án Tp HCM

bo tu 1 Từ trái qua: Anh Kiều văn Hoà ( anh Bế), Chị Vương thị Viên, tôi và anh Lưu Quốc Luân.

ba trong 1 Từ trái qua: Tôi, dì Sương, anh ba Trọng và anh Minh

tai toa 1 Tôi là một trong số khoảng 10 anh chị em đại diện cho bà con khiếu kiện dự án CNC tạo Toà án Tp HCM khi bà con kiện quyết định hành chính của UBND tp HCM về việc thu hồi đất cho khu CNC quận 9.

nguyen bai Sau ngày 22.11.2007 báo Công an Tp HCM có đang bài vu cáo tôi là một trong số những người kích động dân khiếu kiện.

bca 1 Phóng to đạon đề cập đến tôi

bca phản hồi linh
Bị tôi và nhiều người khác phản đối nên báo CATp phải đăng bài nói lại cho rõ.
Tôi đã gửi thư phản đối ban biên tập báo CATp HCM như sau:

Coäng Hoøa - Xaõ Hoäi - Chuû Nghóa - Vieät Nam

Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

@@@@@

THƯ PHẢN ĐỐI

( Veà vieäc: Baùo CA Tp HCM ngaøy 27/11/2007 ñaêng tin sai söï thaät )

Kính Göûi : Ban bieân taäp toøa soaïn baùo CA Tp HCM

Toâi teân: BUØI TRUÙC LINH

Toâi vieát thö naøy chính thöùc phaûn ñoái caùc noäi dung sai söï thaät trong baøi vieát “ Tình hình khiếu kiện liên quan khu công nghệ cao của TP: Cần xử lý nghiêm những kẻ kích động, gây rối ” ñaêng ngaøy 27/11/2007 treân baùo CA Tp HCM cuûa Pv Vuõ Thieân .

Tröôùc heát, toøan boä noäi dung baøi baùo cho thaáy Pv Vuõ Thieân khoâng bieát gì veà tình hình khieáu naïi khieáu kieän cuõng nhö thöïc traïng xaõ hoäi ñang dieãn ra taïi khu CNC quaän 9, Tp HCM. Caùch nhìn nhaän vaán ñeà cuûa Pv Vuõ Thieân mang tính chaát moät chieàu thoâ thieån. Caùch tieáp caän thöïc teá mang tính chaát phieán dieän, giaû doái, sai söï thaät.

Caùc noäi dung sai söï thaät nhö sau:

 1. Veà noäi dung: “Mặc dù UBND TP đã ra quyết định giải quyết cuối cùng đối với các trường hợp khiếu kiện”. Söï thaät laø: UBND Tp HCM coøn nôï ñôn thö traû lôøi cuûa khoaûng 500 ngöôøi daân ñang khieáu kieän hôn moät naêm maø vaãn chöa daùm ra quyeát ñònh traû lôøi laàn ñaàu, noùi gì ñeán vieäc ra quyeát ñònh traû lôøi laàn cuoái. Trong soá khoaûng 800 ñôn khieáu naïi Tp chæ môùi ra quyeát ñònh traû lôøi laàn ñaàu cho 215 ñôn.
 2. Veà noäi dung: “Tòa án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm cũng đã đưa sự việc ra xét xử nhưng vẫn còn nhiều người quá khích tiếp tục phản đối”. Söï thaät laø: Trong nhöõng ngaøy dieãn ra caùc phieân toøa xeùt xöû vuï khieáu kieän lieân quan ñeán caùc quyeát ñònh thu hoài ñaát, chuùng toâi coù môøi caùc cô quan baùo chí ñeán theo doõi, trong ñoù coù baùo CA TpHCM, nhöng khoâng ai daùm ñeán. Sôï Oâng Keï naøo maø khoâng daùm thì caùc vò hieåu roõ hôn toâi. Chuùng toâi thöøa bieát caùc vò thieáu baûn lónh chính trò ñeå noùi leân söï thaät nhö theá naøo. Do ñoù caùc vò khoâng bieát caùc phieân toøa treân dieãn ra nhaêng cuoäi nhö theá naøo laø ñieàu deã hieåu. Trong caùc phieân toaø ñoù, nhöõng ngöôøi noâng daân maát ñaát chæ vôùi caùc chöùng cöù xaùc thöïc, caùc lyù leõ bình dò maø ñuøng luaät, caùc daãn chöùng thöïc teá maø trung thöïc,… ñaõ doàn eùp ñaïi dieän UBND Tp HCM ( maø ñaïi dieän noåi baät laø Oâng Ñaøo Anh Kieät ) vaøo theá bò ñoäng, luùng tuùng ñeán noãi caùc vò aáy phaûi traû lôøi nhaêng cuoäi, traû lôøi khoâng theo luaät. Khoâng phaûi ngöôøi daân gioûi maø chæ vì hoï noùi ñuùng söï thaät. Tin theâm cho quyù Baùo bieát laø hieän taïi Thuû Töôùng Chính Phuû coøn nôï hôn 200 ñôn kieän cuûa chuùng toâi ñaõ quaù haïn traû lôøi theo luaät ñònh.
 3. Veà noäi dung: “Sáng 22-11-2007, có khoảng 70 người đến trước UBND Q9 đòi gặp lãnh đạo quận”. Hoâm ñoù laø ngaøy tieáp daân cuûa laõnh ñaïo quaän 9 neân ngöôøi daân ñeán ñeå gaëp laõnh ñaïo laø leõ ñöông nhieân.
 4. Veà noäi dung: “Ủy ban Q9 đã cử cán bộ tiếp xúc, đề nghị họ đăng ký để UBND quận sắp lịch tiếp,”. Söï thaät laø khoâng moät caùn boä naøo tieáp xuùc ñeà nghò ngöôøi daân ñaõng kyù cho quaän xeáp lòch caû. Nhieàu ngöôøi daân ñaêng kyù gaëp laõnh ñaïo quaän töø tuaàn tröôùc. Khi ngöôøi daân ñeán laõnh ñaïo quaän 9 ñoùng chaët cöûa troán maát, chæ co CA vaø caùc löïc löôïng giöû an ninh , caùc caùn boä ñoaøn theå. UBND quaän 9 khoâng coù baát cöù moät lôøi giaûi thích naøo vì sao ngaøy tieáp daân maø ñoùng cöûa khoâng cho daân vaøo.
 5. Veà noäi dung:” Việc một số người tổ chức kích động, khiếu kiện đông người và những hành vi quá khích của một số người đã vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh ”. Neáu coù ngöôøi toå chöùc kích ñoäng thì khoâng caàn Quyù baùo phaûi leân tieáng. Ñoù laø chöùc traùch cuûa cô quan CA. Pv Vuõ Thieân cuûa quyù baùo chöa ôû gaàn daân ngaøy naøo chöù caùc ñoàng chí an ninh cuûa CA tp thì ôû vôùi daân hôn moät naêm nay roài. Neáu Quyù baùo bieát ai laø ngöôøi toå chöùc kích ñoäng thì neân cho cô quan CA bieát ñeå hoï ñôõ vaát vaõ. Theo daân thì nhöõng keû toå chöùc kích ñoäng nhaân daân chính laø boïn cô hoäi tham nhuõng trong boä maùy chính quyeàn lôïi duïng döï aùn CNC ñeå truïc lôïi, laø nhöõng keû thieáu traùch nhieäm trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà khieáu naïi cuûa nhaân daân.
 6. Veà noäi dung: ” Trước đó, vào ngày 22-5-2007, những người khiếu kiện đã kéo đến trụ sở Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao gây rối. Công an Q9 đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Thị Mỹ Vân về tội “gây rối trật tự công cộng”. Nhöõng ngöôøi daân treân khoâng ñeán ñeå gaây roái maø tröôûng Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao heïn hoï ñeán ñeå giaûi quyeát khieáu naïi maø khoâng tieáp ( chui troán döôùi gaàm baøn roài cho nhaân vieân noùi vôùi daân laø ñi vaéng) neân daân noåi ñieân laø phaûi.
 7. Veà noäi dung:” Trong vụ việc ngày 22-11-2007, CAP Hiệp Phú, Q9 cũng đã lập biên bản và ra Quyết định xử lý hành chính: Đặng Tiến Thông, Nguyễn Văn Năng, Lưu Quốc Luân, Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Trúc Linh”. Caùc bieân baûn khoáng cuûa CAP Hiệp Phú, Q9 khoâng ñuùng söï thaät vaø khoâng coù giaù trò phaùp lyù naøo caû. Cho ñeán hieän taïi nhöõng ngöôøi bò neâu teân chöa nhaän ñöôïc toáng ñaït cuûa baát kyø quyeát ñònh xöû phaït haønh chính naøo. Caùch tieáp caän vaán ñeà nhö theá laø gaùn gheùp cho ngöôøi khaùc hieåu 5 ngöôøi treân laø nhöõng keû kích ñoäng gaây roái. Sö ïthaät nhaân daân khieáu naïi raát traät töï , chæ vì CA quaän 9 ñeå nhöõng thaønh phaàn khoâng roõ lai lòch traø troän vaøo daân ñaùnh daân gaây roái. Vuï vieäc naøy ñang bò nhaân daân toá caùo ra boä CA vaø UBTV Quoác Hoäi.
 8. Veà caùch trích daån moät soá hoä daân ñeå noùi toát cho chính quyeàn cho thaáy söï phieán dieän khi nhìn nhaän söï vieäc. Vieäc naøy gioáng quaûng caùo reû tieàn. Nhöõng ngöôøi phaùt bieåu la ønhöõng keõ luoàn loùt vôùi chính quyeàn ñeå ñöôïc lôïi rieâng. Ví duï: Oâng Traàn Trng Nghóa laø ngöôøi laøm trong chính quyeàn, thaønh phaàn gia ñình thuoäc loaïi Vieät gian cho Myõ nguî, trong cheá ño ämôùi thì laøm “ taø loït soït döa” , Oâng ta coù khoaûng vaøi traêm meùt vuoâng ñaát ôû, 1 ha ñaát ruoäng, theo nhö nhöõng ngöôøi khaùc thì chæ ñöôïc moät neàn taùi ñònh cö, moät caên hoä laø nhieàu, theá ma øoâng ta chaïy choït theá naøo maø gia ñình oâng ta ñöôïc 6 neàn taùi ñònh cö. Quyù baùo coù bieát caùc söï thaät ñoù ko?. ..
 9. Veà noäi dung ñoaïn: ” QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG DỰ ÁN ”. Nhaân daân quaän 9 raát uûng hoä döï aùn CNC, nhöng phaûi ñaõm baûo quyeàn lôïi nhaân daân theo giaù thò tröôøng. Chính quyeàn khoâng ñöôïc pheùp laáy cuûa ngöôøi ngheøo daâng cho tö baûn caù maäp. Caùch tieáp caän vaán ñeà nhö baøi baùo laø ngöôøi khaùc nghó raèng ngöôøi chuùng toâi khoâng uûng hoä döï aùn laø khoâng ñuùng.

Cuoái cuøng xin pheùp noùi ñoâi ñieàu veà baûn thaân ñeå quyù baùo roõ: Gia ñình toâi Oâng baø Noäi laø cô sôû bieät ñoäng thaønh vaø laø choå döïa cho laõnh ñaïo Thuû Ñöùc trong khaùng chieán, Oâng baø noäi toâi ñaõ hao toán raát nhieàu tieàn cuûa, gaïo thoùc nuoâi caùn boä coäng saûn. Cha chuù toâi laø nhöõng ngöôøi Coäng Saûn chaân chính ñaõ töøng cheùm rôi ñaàu nhieàu teân Vieät gian taïi ñòa phöông, vaø cuõng ñaõ hy sinh. Meï toâi laø ngöôøi lính cuï Hoà töø naêm 16 tuoåi. Toâi sinh ra trong nhöõng traän B52 khoác lieät cuûa quaân thuø, nhieàu laàn meï toâi phaûi boàng toâi vöôït voøng vaây quaân Myõ. Giaûi phoùng xong me ïtoâi phaûi laøm ruoäng nuoâi toâi aên hoïc, Toâi hoïc haønh thaønh ñaït nhôø coâng söùc cuûa meï toâi vaø cuûa chính mình. Toâi khoâng höôõng trôï caáp cuûa nhaø nöôùc. Khao khaùt maõnh lieät trong toâi laø ñöôïc töï tay ñaäp ñaàu boïn cô hoäi tham nhuõng nhö ñaäp ñaàu caù loùc, coù leõ do truyeàn thoáng cha oâng ñeå laïi. Ñaát ñai ôû quaän 9 cuûa toâi laø nôi ñeå xaây nhaø thôø cha chuù toâi. Ñeàn buø khoâng theo luaät ñöông nhieân toâi phaûi khieáu naïi. Toâi chöa bao giôø kích ñoäng xuùi giuïc nhaân daân choáng laïi chính quyeàn do cha toâi hy sinh ñeå coù. Khi ñi khieáu kieän toâi laø moät ngöôøi lòch söï, khoâng phaûi laø teân coân ñoà phaù roái.

Quyù baùo ñaêng tin veà toâi nhö theá laø sai söï thaät. Toâi yeâu caàu quyù baùo phaûi ñaêng tin caûi chính nghieâm tuùc. Neáu khoâng toâi seõ toá caùo vuï naøy vôùi baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc. Vaø coù theå toâi seõ phaùt ñôn kieän ra toøa haønh chính. Neáu toaø Vieät Nam giaûi quyeát khoâng xong toâi seõ kieän ra toaø aùn nhaân quyeàn Lieân Hôïp Quoác. Quyù baùo neân nhôù nhaân daân khoâng cho pheùp ai beõ cong ngoøi buùt phuïc vuï boïn cô hoäi tham nhuõng baèng moät tôø baùo cuûa chính nhaân daân ( caùc vò chæ laø ngöôøi ñöôïc uyû nhieäm quaûn lyù tôø baùo ).

Traân troïng


Trên đây là nội dung thư phản đối của tôi gửi BBT báo CA Tp HCM

ct1

ct 2


ct3Những người dân biết rõ sự việc ngày 22.11.2007 cũng chứng thực là tôi không phải là kẻ kích động gây rối, tôi vô can trong sự việc này.

Như vậy tôi đã nói rất rõ với cơ quan điều tra CAQ9 về việc khiếu kiện của tôi đối với UBND quận 9. Thế mà nay lại có giấy triệu tập làm việc với CAQ9 tiếp tục. Tôi còn nhiều việc phải làm để kiếm sống chứ có rãnh đâu mà phải lên xuống làm việc với CAQ9 vậy? Theo tôi cách làm của CAQ9 gây phiền toái cho người dân khiếu kiện rất nhiều.

Bùi Trúc Linh bị sách nhiễu vì khiếu kiện ?

Có phải là sách nhiễu đàn áp người khiếu kiện hay không?


Nguồn: Blog Bùi Trúc Linh


Tối nay tôi vừa nhận được giấy triệu tập của CAQ9 lúc 19 giờ. Nội dung yêu cấu đến đội điều tra tổng hợp của CAQ9 để: Hỏi rõ việc tụ tập đông người gây rối ngày 22.11.2007.

Trong buổi làm việc ngày 20.03.2008 tôi đã nói rõ là tôi không liên can đến vụ việc trên. Ngày 22.11.2007 là ngày tiếp dân của lãnh đạo UBND quận 9. Vì UBND quận 9 còn nợ quá hạn việc giải quyết đơn khiếu nại của tôi nên tôi đến gặp lãnh đạo để yêu cầu giải quyết cho tôi. Tôi Từ Sài Gòn về đến UBND quận 9 lúc 10 giờ thì thấy cổng UBND quận 9 đóng kín và khoá lại bằng một ổ khoá to. Tôi có hỏi nhiều cán bộ đứng trước cửa UBND quận 9 tại sao lãnh đạo không tiếp dân thì không ai trả lời. Mọi sự lộn xộn tôi không liên can. Đến khoảng 10 giờ 30 phút thì tôi về.

Tôi cũng là một người dân mất đất bởi dự án khu CNC. Nhà cửa của tôi bị công ty đầu tư phát triển CNC đổ đất bao vây gây ngập lụt và hư hỏng trước khi UBND quận 9 ra lệnh cưỡng chế.

Một số hình ảnh:
vay 1 Vì gia đình tôi không chấp nhận giá bồi thường rẻ mạt nên khiếu kiện chính quyền, công ty quốc doanh ĐT và PT CNC đã san lấp bao vây quanh nhà tôi như thế này.

lut 1 Khuông viên nhà tôi lọt trong lòng chảo bị bao vây nên mỗi khi mưa là ngập

ngap 1 Có khi mưa ngập nước đến cửa sổ

boi 1 Một cảnh đứa cháu 2 tuổi của tôi ra ngoài bằng chậu khi nước rút

nha dap 1 Ngày 5.4.07 tôi nhận được lệnh cưỡng chế đành phải tự dời đi, họ cho người đập phá ngay trong ngày hôm đó. Nhìn cảnh này các bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói tôi là kẻ từng sống trong đáy hố hoang tàn.

nha nat 1 Hôm sau, ngày 6.6.2007, họ yêu cầu tôi ký giấy giao mặt bằng. Tôi không ký, họ cho đội cưỡng chế đến đọc lệnh cưỡng chế cho hai cây dừa cổ thụ này nghe rồi tiến hành san lấp mặt bằng trên đất của tôi.

vien 1 Tôi (xách samsonai) chụp hình chung chị Viên tại toà án Tp HCMthong 1
Kỷ niệm với anh Thông (áo trắng quần xanh) tại Toà án Tp HCM

di muoi 1 Kỷ niệm với dì Muối , một người dân khiếu kiện do tôi đại diện, tại Toà án Tp HCM

bo tu 1 Từ trái qua: Anh Kiều văn Hoà ( anh Bế), Chị Vương thị Viên, tôi và anh Lưu Quốc Luân.

ba trong 1 Từ trái qua: Tôi, dì Sương, anh ba Trọng và anh Minh

tai toa 1 Tôi là một trong số khoảng 10 anh chị em đại diện cho bà con khiếu kiện dự án CNC tạo Toà án Tp HCM khi bà con kiện quyết định hành chính của UBND tp HCM về việc thu hồi đất cho khu CNC quận 9.

nguyen bai Sau ngày 22.11.2007 báo Công an Tp HCM có đang bài vu cáo tôi là một trong số những người kích động dân khiếu kiện.

bca 1 Phóng to đạon đề cập đến tôi

bca phản hồi linh
Bị tôi và nhiều người khác phản đối nên báo CATp phải đăng bài nói lại cho rõ.
Tôi đã gửi thư phản đối ban biên tập báo CATp HCM như sau:

Coäng Hoøa - Xaõ Hoäi - Chuû Nghóa - Vieät Nam

Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

@@@@@

THƯ PHẢN ĐỐI

( Veà vieäc: Baùo CA Tp HCM ngaøy 27/11/2007 ñaêng tin sai söï thaät )

Kính Göûi : Ban bieân taäp toøa soaïn baùo CA Tp HCM

Toâi teân: BUØI TRUÙC LINH

Toâi vieát thö naøy chính thöùc phaûn ñoái caùc noäi dung sai söï thaät trong baøi vieát “ Tình hình khiếu kiện liên quan khu công nghệ cao của TP: Cần xử lý nghiêm những kẻ kích động, gây rối ” ñaêng ngaøy 27/11/2007 treân baùo CA Tp HCM cuûa Pv Vuõ Thieân .

Tröôùc heát, toøan boä noäi dung baøi baùo cho thaáy Pv Vuõ Thieân khoâng bieát gì veà tình hình khieáu naïi khieáu kieän cuõng nhö thöïc traïng xaõ hoäi ñang dieãn ra taïi khu CNC quaän 9, Tp HCM. Caùch nhìn nhaän vaán ñeà cuûa Pv Vuõ Thieân mang tính chaát moät chieàu thoâ thieån. Caùch tieáp caän thöïc teá mang tính chaát phieán dieän, giaû doái, sai söï thaät.

Caùc noäi dung sai söï thaät nhö sau:

 1. Veà noäi dung: “Mặc dù UBND TP đã ra quyết định giải quyết cuối cùng đối với các trường hợp khiếu kiện”. Söï thaät laø: UBND Tp HCM coøn nôï ñôn thö traû lôøi cuûa khoaûng 500 ngöôøi daân ñang khieáu kieän hôn moät naêm maø vaãn chöa daùm ra quyeát ñònh traû lôøi laàn ñaàu, noùi gì ñeán vieäc ra quyeát ñònh traû lôøi laàn cuoái. Trong soá khoaûng 800 ñôn khieáu naïi Tp chæ môùi ra quyeát ñònh traû lôøi laàn ñaàu cho 215 ñôn.
 2. Veà noäi dung: “Tòa án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm cũng đã đưa sự việc ra xét xử nhưng vẫn còn nhiều người quá khích tiếp tục phản đối”. Söï thaät laø: Trong nhöõng ngaøy dieãn ra caùc phieân toøa xeùt xöû vuï khieáu kieän lieân quan ñeán caùc quyeát ñònh thu hoài ñaát, chuùng toâi coù môøi caùc cô quan baùo chí ñeán theo doõi, trong ñoù coù baùo CA TpHCM, nhöng khoâng ai daùm ñeán. Sôï Oâng Keï naøo maø khoâng daùm thì caùc vò hieåu roõ hôn toâi. Chuùng toâi thöøa bieát caùc vò thieáu baûn lónh chính trò ñeå noùi leân söï thaät nhö theá naøo. Do ñoù caùc vò khoâng bieát caùc phieân toøa treân dieãn ra nhaêng cuoäi nhö theá naøo laø ñieàu deã hieåu. Trong caùc phieân toaø ñoù, nhöõng ngöôøi noâng daân maát ñaát chæ vôùi caùc chöùng cöù xaùc thöïc, caùc lyù leõ bình dò maø ñuøng luaät, caùc daãn chöùng thöïc teá maø trung thöïc,… ñaõ doàn eùp ñaïi dieän UBND Tp HCM ( maø ñaïi dieän noåi baät laø Oâng Ñaøo Anh Kieät ) vaøo theá bò ñoäng, luùng tuùng ñeán noãi caùc vò aáy phaûi traû lôøi nhaêng cuoäi, traû lôøi khoâng theo luaät. Khoâng phaûi ngöôøi daân gioûi maø chæ vì hoï noùi ñuùng söï thaät. Tin theâm cho quyù Baùo bieát laø hieän taïi Thuû Töôùng Chính Phuû coøn nôï hôn 200 ñôn kieän cuûa chuùng toâi ñaõ quaù haïn traû lôøi theo luaät ñònh.
 3. Veà noäi dung: “Sáng 22-11-2007, có khoảng 70 người đến trước UBND Q9 đòi gặp lãnh đạo quận”. Hoâm ñoù laø ngaøy tieáp daân cuûa laõnh ñaïo quaän 9 neân ngöôøi daân ñeán ñeå gaëp laõnh ñaïo laø leõ ñöông nhieân.
 4. Veà noäi dung: “Ủy ban Q9 đã cử cán bộ tiếp xúc, đề nghị họ đăng ký để UBND quận sắp lịch tiếp,”. Söï thaät laø khoâng moät caùn boä naøo tieáp xuùc ñeà nghò ngöôøi daân ñaõng kyù cho quaän xeáp lòch caû. Nhieàu ngöôøi daân ñaêng kyù gaëp laõnh ñaïo quaän töø tuaàn tröôùc. Khi ngöôøi daân ñeán laõnh ñaïo quaän 9 ñoùng chaët cöûa troán maát, chæ co CA vaø caùc löïc löôïng giöû an ninh , caùc caùn boä ñoaøn theå. UBND quaän 9 khoâng coù baát cöù moät lôøi giaûi thích naøo vì sao ngaøy tieáp daân maø ñoùng cöûa khoâng cho daân vaøo.
 5. Veà noäi dung:” Việc một số người tổ chức kích động, khiếu kiện đông người và những hành vi quá khích của một số người đã vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh ”. Neáu coù ngöôøi toå chöùc kích ñoäng thì khoâng caàn Quyù baùo phaûi leân tieáng. Ñoù laø chöùc traùch cuûa cô quan CA. Pv Vuõ Thieân cuûa quyù baùo chöa ôû gaàn daân ngaøy naøo chöù caùc ñoàng chí an ninh cuûa CA tp thì ôû vôùi daân hôn moät naêm nay roài. Neáu Quyù baùo bieát ai laø ngöôøi toå chöùc kích ñoäng thì neân cho cô quan CA bieát ñeå hoï ñôõ vaát vaõ. Theo daân thì nhöõng keû toå chöùc kích ñoäng nhaân daân chính laø boïn cô hoäi tham nhuõng trong boä maùy chính quyeàn lôïi duïng döï aùn CNC ñeå truïc lôïi, laø nhöõng keû thieáu traùch nhieäm trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà khieáu naïi cuûa nhaân daân.
 6. Veà noäi dung: ” Trước đó, vào ngày 22-5-2007, những người khiếu kiện đã kéo đến trụ sở Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao gây rối. Công an Q9 đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Thị Mỹ Vân về tội “gây rối trật tự công cộng”. Nhöõng ngöôøi daân treân khoâng ñeán ñeå gaây roái maø tröôûng Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao heïn hoï ñeán ñeå giaûi quyeát khieáu naïi maø khoâng tieáp ( chui troán döôùi gaàm baøn roài cho nhaân vieân noùi vôùi daân laø ñi vaéng) neân daân noåi ñieân laø phaûi.
 7. Veà noäi dung:” Trong vụ việc ngày 22-11-2007, CAP Hiệp Phú, Q9 cũng đã lập biên bản và ra Quyết định xử lý hành chính: Đặng Tiến Thông, Nguyễn Văn Năng, Lưu Quốc Luân, Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Trúc Linh”. Caùc bieân baûn khoáng cuûa CAP Hiệp Phú, Q9 khoâng ñuùng söï thaät vaø khoâng coù giaù trò phaùp lyù naøo caû. Cho ñeán hieän taïi nhöõng ngöôøi bò neâu teân chöa nhaän ñöôïc toáng ñaït cuûa baát kyø quyeát ñònh xöû phaït haønh chính naøo. Caùch tieáp caän vaán ñeà nhö theá laø gaùn gheùp cho ngöôøi khaùc hieåu 5 ngöôøi treân laø nhöõng keû kích ñoäng gaây roái. Sö ïthaät nhaân daân khieáu naïi raát traät töï , chæ vì CA quaän 9 ñeå nhöõng thaønh phaàn khoâng roõ lai lòch traø troän vaøo daân ñaùnh daân gaây roái. Vuï vieäc naøy ñang bò nhaân daân toá caùo ra boä CA vaø UBTV Quoác Hoäi.
 8. Veà caùch trích daån moät soá hoä daân ñeå noùi toát cho chính quyeàn cho thaáy söï phieán dieän khi nhìn nhaän söï vieäc. Vieäc naøy gioáng quaûng caùo reû tieàn. Nhöõng ngöôøi phaùt bieåu la ønhöõng keõ luoàn loùt vôùi chính quyeàn ñeå ñöôïc lôïi rieâng. Ví duï: Oâng Traàn Trng Nghóa laø ngöôøi laøm trong chính quyeàn, thaønh phaàn gia ñình thuoäc loaïi Vieät gian cho Myõ nguî, trong cheá ño ämôùi thì laøm “ taø loït soït döa” , Oâng ta coù khoaûng vaøi traêm meùt vuoâng ñaát ôû, 1 ha ñaát ruoäng, theo nhö nhöõng ngöôøi khaùc thì chæ ñöôïc moät neàn taùi ñònh cö, moät caên hoä laø nhieàu, theá ma øoâng ta chaïy choït theá naøo maø gia ñình oâng ta ñöôïc 6 neàn taùi ñònh cö. Quyù baùo coù bieát caùc söï thaät ñoù ko?. ..
 9. Veà noäi dung ñoaïn: ” QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG DỰ ÁN ”. Nhaân daân quaän 9 raát uûng hoä döï aùn CNC, nhöng phaûi ñaõm baûo quyeàn lôïi nhaân daân theo giaù thò tröôøng. Chính quyeàn khoâng ñöôïc pheùp laáy cuûa ngöôøi ngheøo daâng cho tö baûn caù maäp. Caùch tieáp caän vaán ñeà nhö baøi baùo laø ngöôøi khaùc nghó raèng ngöôøi chuùng toâi khoâng uûng hoä döï aùn laø khoâng ñuùng.

Cuoái cuøng xin pheùp noùi ñoâi ñieàu veà baûn thaân ñeå quyù baùo roõ: Gia ñình toâi Oâng baø Noäi laø cô sôû bieät ñoäng thaønh vaø laø choå döïa cho laõnh ñaïo Thuû Ñöùc trong khaùng chieán, Oâng baø noäi toâi ñaõ hao toán raát nhieàu tieàn cuûa, gaïo thoùc nuoâi caùn boä coäng saûn. Cha chuù toâi laø nhöõng ngöôøi Coäng Saûn chaân chính ñaõ töøng cheùm rôi ñaàu nhieàu teân Vieät gian taïi ñòa phöông, vaø cuõng ñaõ hy sinh. Meï toâi laø ngöôøi lính cuï Hoà töø naêm 16 tuoåi. Toâi sinh ra trong nhöõng traän B52 khoác lieät cuûa quaân thuø, nhieàu laàn meï toâi phaûi boàng toâi vöôït voøng vaây quaân Myõ. Giaûi phoùng xong me ïtoâi phaûi laøm ruoäng nuoâi toâi aên hoïc, Toâi hoïc haønh thaønh ñaït nhôø coâng söùc cuûa meï toâi vaø cuûa chính mình. Toâi khoâng höôõng trôï caáp cuûa nhaø nöôùc. Khao khaùt maõnh lieät trong toâi laø ñöôïc töï tay ñaäp ñaàu boïn cô hoäi tham nhuõng nhö ñaäp ñaàu caù loùc, coù leõ do truyeàn thoáng cha oâng ñeå laïi. Ñaát ñai ôû quaän 9 cuûa toâi laø nôi ñeå xaây nhaø thôø cha chuù toâi. Ñeàn buø khoâng theo luaät ñöông nhieân toâi phaûi khieáu naïi. Toâi chöa bao giôø kích ñoäng xuùi giuïc nhaân daân choáng laïi chính quyeàn do cha toâi hy sinh ñeå coù. Khi ñi khieáu kieän toâi laø moät ngöôøi lòch söï, khoâng phaûi laø teân coân ñoà phaù roái.

Quyù baùo ñaêng tin veà toâi nhö theá laø sai söï thaät. Toâi yeâu caàu quyù baùo phaûi ñaêng tin caûi chính nghieâm tuùc. Neáu khoâng toâi seõ toá caùo vuï naøy vôùi baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc. Vaø coù theå toâi seõ phaùt ñôn kieän ra toøa haønh chính. Neáu toaø Vieät Nam giaûi quyeát khoâng xong toâi seõ kieän ra toaø aùn nhaân quyeàn Lieân Hôïp Quoác. Quyù baùo neân nhôù nhaân daân khoâng cho pheùp ai beõ cong ngoøi buùt phuïc vuï boïn cô hoäi tham nhuõng baèng moät tôø baùo cuûa chính nhaân daân ( caùc vò chæ laø ngöôøi ñöôïc uyû nhieäm quaûn lyù tôø baùo ).

Traân troïng


Trên đây là nội dung thư phản đối của tôi gửi BBT báo CA Tp HCM

ct1

ct 2


ct3Những người dân biết rõ sự việc ngày 22.11.2007 cũng chứng thực là tôi không phải là kẻ kích động gây rối, tôi vô can trong sự việc này.

Như vậy tôi đã nói rất rõ với cơ quan điều tra CAQ9 về việc khiếu kiện của tôi đối với UBND quận 9. Thế mà nay lại có giấy triệu tập làm việc với CAQ9 tiếp tục. Tôi còn nhiều việc phải làm để kiếm sống chứ có rãnh đâu mà phải lên xuống làm việc với CAQ9 vậy? Theo tôi cách làm của CAQ9 gây phiền toái cho người dân khiếu kiện rất nhiều.

Bùi Trúc Linh bị sách nhiễu vì khiếu kiện ?

Có phải là sách nhiễu đàn áp người khiếu kiện hay không?


Nguồn: Blog Bùi Trúc Linh


Tối nay tôi vừa nhận được giấy triệu tập của CAQ9 lúc 19 giờ. Nội dung yêu cấu đến đội điều tra tổng hợp của CAQ9 để: Hỏi rõ việc tụ tập đông người gây rối ngày 22.11.2007.

Trong buổi làm việc ngày 20.03.2008 tôi đã nói rõ là tôi không liên can đến vụ việc trên. Ngày 22.11.2007 là ngày tiếp dân của lãnh đạo UBND quận 9. Vì UBND quận 9 còn nợ quá hạn việc giải quyết đơn khiếu nại của tôi nên tôi đến gặp lãnh đạo để yêu cầu giải quyết cho tôi. Tôi Từ Sài Gòn về đến UBND quận 9 lúc 10 giờ thì thấy cổng UBND quận 9 đóng kín và khoá lại bằng một ổ khoá to. Tôi có hỏi nhiều cán bộ đứng trước cửa UBND quận 9 tại sao lãnh đạo không tiếp dân thì không ai trả lời. Mọi sự lộn xộn tôi không liên can. Đến khoảng 10 giờ 30 phút thì tôi về.

Tôi cũng là một người dân mất đất bởi dự án khu CNC. Nhà cửa của tôi bị công ty đầu tư phát triển CNC đổ đất bao vây gây ngập lụt và hư hỏng trước khi UBND quận 9 ra lệnh cưỡng chế.

Một số hình ảnh:
vay 1 Vì gia đình tôi không chấp nhận giá bồi thường rẻ mạt nên khiếu kiện chính quyền, công ty quốc doanh ĐT và PT CNC đã san lấp bao vây quanh nhà tôi như thế này.

lut 1 Khuông viên nhà tôi lọt trong lòng chảo bị bao vây nên mỗi khi mưa là ngập

ngap 1 Có khi mưa ngập nước đến cửa sổ

boi 1 Một cảnh đứa cháu 2 tuổi của tôi ra ngoài bằng chậu khi nước rút

nha dap 1 Ngày 5.4.07 tôi nhận được lệnh cưỡng chế đành phải tự dời đi, họ cho người đập phá ngay trong ngày hôm đó. Nhìn cảnh này các bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói tôi là kẻ từng sống trong đáy hố hoang tàn.

nha nat 1 Hôm sau, ngày 6.6.2007, họ yêu cầu tôi ký giấy giao mặt bằng. Tôi không ký, họ cho đội cưỡng chế đến đọc lệnh cưỡng chế cho hai cây dừa cổ thụ này nghe rồi tiến hành san lấp mặt bằng trên đất của tôi.

vien 1 Tôi (xách samsonai) chụp hình chung chị Viên tại toà án Tp HCMthong 1
Kỷ niệm với anh Thông (áo trắng quần xanh) tại Toà án Tp HCM

di muoi 1 Kỷ niệm với dì Muối , một người dân khiếu kiện do tôi đại diện, tại Toà án Tp HCM

bo tu 1 Từ trái qua: Anh Kiều văn Hoà ( anh Bế), Chị Vương thị Viên, tôi và anh Lưu Quốc Luân.

ba trong 1 Từ trái qua: Tôi, dì Sương, anh ba Trọng và anh Minh

tai toa 1 Tôi là một trong số khoảng 10 anh chị em đại diện cho bà con khiếu kiện dự án CNC tạo Toà án Tp HCM khi bà con kiện quyết định hành chính của UBND tp HCM về việc thu hồi đất cho khu CNC quận 9.

nguyen bai Sau ngày 22.11.2007 báo Công an Tp HCM có đang bài vu cáo tôi là một trong số những người kích động dân khiếu kiện.

bca 1 Phóng to đạon đề cập đến tôi

bca phản hồi linh
Bị tôi và nhiều người khác phản đối nên báo CATp phải đăng bài nói lại cho rõ.
Tôi đã gửi thư phản đối ban biên tập báo CATp HCM như sau:

Coäng Hoøa - Xaõ Hoäi - Chuû Nghóa - Vieät Nam

Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

@@@@@

THƯ PHẢN ĐỐI

( Veà vieäc: Baùo CA Tp HCM ngaøy 27/11/2007 ñaêng tin sai söï thaät )

Kính Göûi : Ban bieân taäp toøa soaïn baùo CA Tp HCM

Toâi teân: BUØI TRUÙC LINH

Toâi vieát thö naøy chính thöùc phaûn ñoái caùc noäi dung sai söï thaät trong baøi vieát “ Tình hình khiếu kiện liên quan khu công nghệ cao của TP: Cần xử lý nghiêm những kẻ kích động, gây rối ” ñaêng ngaøy 27/11/2007 treân baùo CA Tp HCM cuûa Pv Vuõ Thieân .

Tröôùc heát, toøan boä noäi dung baøi baùo cho thaáy Pv Vuõ Thieân khoâng bieát gì veà tình hình khieáu naïi khieáu kieän cuõng nhö thöïc traïng xaõ hoäi ñang dieãn ra taïi khu CNC quaän 9, Tp HCM. Caùch nhìn nhaän vaán ñeà cuûa Pv Vuõ Thieân mang tính chaát moät chieàu thoâ thieån. Caùch tieáp caän thöïc teá mang tính chaát phieán dieän, giaû doái, sai söï thaät.

Caùc noäi dung sai söï thaät nhö sau:

 1. Veà noäi dung: “Mặc dù UBND TP đã ra quyết định giải quyết cuối cùng đối với các trường hợp khiếu kiện”. Söï thaät laø: UBND Tp HCM coøn nôï ñôn thö traû lôøi cuûa khoaûng 500 ngöôøi daân ñang khieáu kieän hôn moät naêm maø vaãn chöa daùm ra quyeát ñònh traû lôøi laàn ñaàu, noùi gì ñeán vieäc ra quyeát ñònh traû lôøi laàn cuoái. Trong soá khoaûng 800 ñôn khieáu naïi Tp chæ môùi ra quyeát ñònh traû lôøi laàn ñaàu cho 215 ñôn.
 2. Veà noäi dung: “Tòa án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm cũng đã đưa sự việc ra xét xử nhưng vẫn còn nhiều người quá khích tiếp tục phản đối”. Söï thaät laø: Trong nhöõng ngaøy dieãn ra caùc phieân toøa xeùt xöû vuï khieáu kieän lieân quan ñeán caùc quyeát ñònh thu hoài ñaát, chuùng toâi coù môøi caùc cô quan baùo chí ñeán theo doõi, trong ñoù coù baùo CA TpHCM, nhöng khoâng ai daùm ñeán. Sôï Oâng Keï naøo maø khoâng daùm thì caùc vò hieåu roõ hôn toâi. Chuùng toâi thöøa bieát caùc vò thieáu baûn lónh chính trò ñeå noùi leân söï thaät nhö theá naøo. Do ñoù caùc vò khoâng bieát caùc phieân toøa treân dieãn ra nhaêng cuoäi nhö theá naøo laø ñieàu deã hieåu. Trong caùc phieân toaø ñoù, nhöõng ngöôøi noâng daân maát ñaát chæ vôùi caùc chöùng cöù xaùc thöïc, caùc lyù leõ bình dò maø ñuøng luaät, caùc daãn chöùng thöïc teá maø trung thöïc,… ñaõ doàn eùp ñaïi dieän UBND Tp HCM ( maø ñaïi dieän noåi baät laø Oâng Ñaøo Anh Kieät ) vaøo theá bò ñoäng, luùng tuùng ñeán noãi caùc vò aáy phaûi traû lôøi nhaêng cuoäi, traû lôøi khoâng theo luaät. Khoâng phaûi ngöôøi daân gioûi maø chæ vì hoï noùi ñuùng söï thaät. Tin theâm cho quyù Baùo bieát laø hieän taïi Thuû Töôùng Chính Phuû coøn nôï hôn 200 ñôn kieän cuûa chuùng toâi ñaõ quaù haïn traû lôøi theo luaät ñònh.
 3. Veà noäi dung: “Sáng 22-11-2007, có khoảng 70 người đến trước UBND Q9 đòi gặp lãnh đạo quận”. Hoâm ñoù laø ngaøy tieáp daân cuûa laõnh ñaïo quaän 9 neân ngöôøi daân ñeán ñeå gaëp laõnh ñaïo laø leõ ñöông nhieân.
 4. Veà noäi dung: “Ủy ban Q9 đã cử cán bộ tiếp xúc, đề nghị họ đăng ký để UBND quận sắp lịch tiếp,”. Söï thaät laø khoâng moät caùn boä naøo tieáp xuùc ñeà nghò ngöôøi daân ñaõng kyù cho quaän xeáp lòch caû. Nhieàu ngöôøi daân ñaêng kyù gaëp laõnh ñaïo quaän töø tuaàn tröôùc. Khi ngöôøi daân ñeán laõnh ñaïo quaän 9 ñoùng chaët cöûa troán maát, chæ co CA vaø caùc löïc löôïng giöû an ninh , caùc caùn boä ñoaøn theå. UBND quaän 9 khoâng coù baát cöù moät lôøi giaûi thích naøo vì sao ngaøy tieáp daân maø ñoùng cöûa khoâng cho daân vaøo.
 5. Veà noäi dung:” Việc một số người tổ chức kích động, khiếu kiện đông người và những hành vi quá khích của một số người đã vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh ”. Neáu coù ngöôøi toå chöùc kích ñoäng thì khoâng caàn Quyù baùo phaûi leân tieáng. Ñoù laø chöùc traùch cuûa cô quan CA. Pv Vuõ Thieân cuûa quyù baùo chöa ôû gaàn daân ngaøy naøo chöù caùc ñoàng chí an ninh cuûa CA tp thì ôû vôùi daân hôn moät naêm nay roài. Neáu Quyù baùo bieát ai laø ngöôøi toå chöùc kích ñoäng thì neân cho cô quan CA bieát ñeå hoï ñôõ vaát vaõ. Theo daân thì nhöõng keû toå chöùc kích ñoäng nhaân daân chính laø boïn cô hoäi tham nhuõng trong boä maùy chính quyeàn lôïi duïng döï aùn CNC ñeå truïc lôïi, laø nhöõng keû thieáu traùch nhieäm trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà khieáu naïi cuûa nhaân daân.
 6. Veà noäi dung: ” Trước đó, vào ngày 22-5-2007, những người khiếu kiện đã kéo đến trụ sở Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao gây rối. Công an Q9 đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Thị Mỹ Vân về tội “gây rối trật tự công cộng”. Nhöõng ngöôøi daân treân khoâng ñeán ñeå gaây roái maø tröôûng Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao heïn hoï ñeán ñeå giaûi quyeát khieáu naïi maø khoâng tieáp ( chui troán döôùi gaàm baøn roài cho nhaân vieân noùi vôùi daân laø ñi vaéng) neân daân noåi ñieân laø phaûi.
 7. Veà noäi dung:” Trong vụ việc ngày 22-11-2007, CAP Hiệp Phú, Q9 cũng đã lập biên bản và ra Quyết định xử lý hành chính: Đặng Tiến Thông, Nguyễn Văn Năng, Lưu Quốc Luân, Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Trúc Linh”. Caùc bieân baûn khoáng cuûa CAP Hiệp Phú, Q9 khoâng ñuùng söï thaät vaø khoâng coù giaù trò phaùp lyù naøo caû. Cho ñeán hieän taïi nhöõng ngöôøi bò neâu teân chöa nhaän ñöôïc toáng ñaït cuûa baát kyø quyeát ñònh xöû phaït haønh chính naøo. Caùch tieáp caän vaán ñeà nhö theá laø gaùn gheùp cho ngöôøi khaùc hieåu 5 ngöôøi treân laø nhöõng keû kích ñoäng gaây roái. Sö ïthaät nhaân daân khieáu naïi raát traät töï , chæ vì CA quaän 9 ñeå nhöõng thaønh phaàn khoâng roõ lai lòch traø troän vaøo daân ñaùnh daân gaây roái. Vuï vieäc naøy ñang bò nhaân daân toá caùo ra boä CA vaø UBTV Quoác Hoäi.
 8. Veà caùch trích daån moät soá hoä daân ñeå noùi toát cho chính quyeàn cho thaáy söï phieán dieän khi nhìn nhaän söï vieäc. Vieäc naøy gioáng quaûng caùo reû tieàn. Nhöõng ngöôøi phaùt bieåu la ønhöõng keõ luoàn loùt vôùi chính quyeàn ñeå ñöôïc lôïi rieâng. Ví duï: Oâng Traàn Trng Nghóa laø ngöôøi laøm trong chính quyeàn, thaønh phaàn gia ñình thuoäc loaïi Vieät gian cho Myõ nguî, trong cheá ño ämôùi thì laøm “ taø loït soït döa” , Oâng ta coù khoaûng vaøi traêm meùt vuoâng ñaát ôû, 1 ha ñaát ruoäng, theo nhö nhöõng ngöôøi khaùc thì chæ ñöôïc moät neàn taùi ñònh cö, moät caên hoä laø nhieàu, theá ma øoâng ta chaïy choït theá naøo maø gia ñình oâng ta ñöôïc 6 neàn taùi ñònh cö. Quyù baùo coù bieát caùc söï thaät ñoù ko?. ..
 9. Veà noäi dung ñoaïn: ” QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG DỰ ÁN ”. Nhaân daân quaän 9 raát uûng hoä döï aùn CNC, nhöng phaûi ñaõm baûo quyeàn lôïi nhaân daân theo giaù thò tröôøng. Chính quyeàn khoâng ñöôïc pheùp laáy cuûa ngöôøi ngheøo daâng cho tö baûn caù maäp. Caùch tieáp caän vaán ñeà nhö baøi baùo laø ngöôøi khaùc nghó raèng ngöôøi chuùng toâi khoâng uûng hoä döï aùn laø khoâng ñuùng.

Cuoái cuøng xin pheùp noùi ñoâi ñieàu veà baûn thaân ñeå quyù baùo roõ: Gia ñình toâi Oâng baø Noäi laø cô sôû bieät ñoäng thaønh vaø laø choå döïa cho laõnh ñaïo Thuû Ñöùc trong khaùng chieán, Oâng baø noäi toâi ñaõ hao toán raát nhieàu tieàn cuûa, gaïo thoùc nuoâi caùn boä coäng saûn. Cha chuù toâi laø nhöõng ngöôøi Coäng Saûn chaân chính ñaõ töøng cheùm rôi ñaàu nhieàu teân Vieät gian taïi ñòa phöông, vaø cuõng ñaõ hy sinh. Meï toâi laø ngöôøi lính cuï Hoà töø naêm 16 tuoåi. Toâi sinh ra trong nhöõng traän B52 khoác lieät cuûa quaân thuø, nhieàu laàn meï toâi phaûi boàng toâi vöôït voøng vaây quaân Myõ. Giaûi phoùng xong me ïtoâi phaûi laøm ruoäng nuoâi toâi aên hoïc, Toâi hoïc haønh thaønh ñaït nhôø coâng söùc cuûa meï toâi vaø cuûa chính mình. Toâi khoâng höôõng trôï caáp cuûa nhaø nöôùc. Khao khaùt maõnh lieät trong toâi laø ñöôïc töï tay ñaäp ñaàu boïn cô hoäi tham nhuõng nhö ñaäp ñaàu caù loùc, coù leõ do truyeàn thoáng cha oâng ñeå laïi. Ñaát ñai ôû quaän 9 cuûa toâi laø nôi ñeå xaây nhaø thôø cha chuù toâi. Ñeàn buø khoâng theo luaät ñöông nhieân toâi phaûi khieáu naïi. Toâi chöa bao giôø kích ñoäng xuùi giuïc nhaân daân choáng laïi chính quyeàn do cha toâi hy sinh ñeå coù. Khi ñi khieáu kieän toâi laø moät ngöôøi lòch söï, khoâng phaûi laø teân coân ñoà phaù roái.

Quyù baùo ñaêng tin veà toâi nhö theá laø sai söï thaät. Toâi yeâu caàu quyù baùo phaûi ñaêng tin caûi chính nghieâm tuùc. Neáu khoâng toâi seõ toá caùo vuï naøy vôùi baùo chí trong vaø ngoaøi nöôùc. Vaø coù theå toâi seõ phaùt ñôn kieän ra toøa haønh chính. Neáu toaø Vieät Nam giaûi quyeát khoâng xong toâi seõ kieän ra toaø aùn nhaân quyeàn Lieân Hôïp Quoác. Quyù baùo neân nhôù nhaân daân khoâng cho pheùp ai beõ cong ngoøi buùt phuïc vuï boïn cô hoäi tham nhuõng baèng moät tôø baùo cuûa chính nhaân daân ( caùc vò chæ laø ngöôøi ñöôïc uyû nhieäm quaûn lyù tôø baùo ).

Traân troïng


Trên đây là nội dung thư phản đối của tôi gửi BBT báo CA Tp HCM

ct1

ct 2


ct3Những người dân biết rõ sự việc ngày 22.11.2007 cũng chứng thực là tôi không phải là kẻ kích động gây rối, tôi vô can trong sự việc này.

Như vậy tôi đã nói rất rõ với cơ quan điều tra CAQ9 về việc khiếu kiện của tôi đối với UBND quận 9. Thế mà nay lại có giấy triệu tập làm việc với CAQ9 tiếp tục. Tôi còn nhiều việc phải làm để kiếm sống chứ có rãnh đâu mà phải lên xuống làm việc với CAQ9 vậy? Theo tôi cách làm của CAQ9 gây phiền toái cho người dân khiếu kiện rất nhiều.